Tag: benzen

Skutki Zdrowotne Narażenia na Niskie Stężenia Benzenu

Andrzej Starek

Benzen jest lotnym związkiem organicznym i wszechobecnym zanieczyszczeniem środowiska. Narażenie człowieka na niskie stężenia benzenu jest związane z hematologicznymi zmianami we krwi obwodowej, depresją układu immunologicznego, ze zmianami genotoksycznymi i epigenetycznymi i być może z nowotworami złośliwymi w układzie hematopoetycznym. Przy stężeniu benzenu poniżej 3 mg/m3 obserwowano redukcję liczby erytrocytów (niedokrwistość) i leukocytów (leukopenia).

Wykazano, że benzen ma szkodliwe działanie na humoralny i komórkowy układ immunologiczny. Najmniejszy poziom wywołujący szkodliwe działanie (LOAEL) dla skutków immunologicznych oszacowano na 1,85±0,81 mg/m3. Istnieje dowód, że benzen indukuje mikrojądra, aberracje chromosomowe, nieprawidłową liczbę chromosomów (aneuploidię), wymianę chromatyd siostrzanych i pęknięcia nici DNA u ludzi. Wartość LOAEL dla aberracji chromosomowych i aneuploidii u robotników azjatyckich wynosi 1,3 mg/m3.

Środowiskowe narażenie na benzen może spowodować zmiany epigenetyczne w postaci nieprawidłowej metylacji DNA, post-translacyjnej modyfikacji histonów i zmienionej ekspresji mikroRNA (miRNA).

Benzen może wywołać u ludzi nowotwory złośliwe układu chłonnego.

Continue reading

Benzen w Środowisku Ogólnym

Andrzej Starek

Populacja generalna jest narażona na benzen głównie drogą oddechową. Głównymi źródłami narażenia są gazy spalinowe i dym papierosowy. Narażenie na benzen populacji generalnej zostało istotnie zredukowane przez obniżenie zawartości tego związku w benzynie i zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Dla poprawy jakości powietrza w Unii Europejskiej ustalono dopuszczalną zawartość benzenu w powietrzu w 2008 r. na poziomie 5 µg/m3. Znajomość metabolizmu benzenu jest podstawą opracowania biomarkerów narażenia na ten związek.

Benzen jest związkiem chemicznym o znaczeniu przemysłowym i wszechobecnym zanieczyszczeniem środowiska. Występuje on naturalnie jako składnik ropy naftowej, gazu ziemnego, gazów wulkanicznych i pochodzących z pożarów lasów. Istnieje wiele produktów ropy naftowej zawierających benzen, które są stosowane w przemyśle i gospodarstwie domowym. Benzen jest także obecny w benzynie, a jego maksymalna zawartość została ograniczona w 1998 r. do 1% obj.

Continue reading