Bartosz Bolach, Wojciech Seidel, Angelika Sobala

Jedną z najpopularniejszych drużynowych dyscyplin sportowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest amp futbol. To pewnego rodzaju alternatywa dla piłki nożnej, która daje szansę uprawiania tego sportu osobom z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej, bądź górnej.

Cel pracy obejmował analizę czynników motywacyjnych do podejmowania treningów amp futbolu. Badaniu poddano 36 zawodników kadry narodowej (mężczyźni). Jako narzędzie badawcze posłużyła anonimowa ankieta przygotowana przez autora pracy. Dzięki niej określono wiek, staż treningowy, rodzaj dysfunkcji, motywację do uprawiania amp futbolu, znaczenie sukcesu sportowego, emocje towarzyszące po aktywności fizycznej, sposób spędzania wolnego czasu, ocenę sprawności fizycznej, a także czynniki zniechęcające do uprawiania sportu.

Wyniki wskazują na to, iż najważniejsze motywy do uprawiania amp futbolu to emocje związane z aktywnością, utrzymanie kontaktu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, chęć rywalizacji oraz utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej na równi z poprawą kondycji psychicznej, samopoczucia. Względy finansowe to mniej istotny czynnik. Ponadto sukces sportowy również wpływa bardzo pozytywnie na motywację, udowodnienie własnej wartości, wynagrodzenie pracy na treningach, jak również pokazanie sobie i innym, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia

Motivation to grow amp football by disabled players

One of the most popular team sports adapted to the needs of people with disabilities is amp soccer. It is a kind of alternative to soccer, which gives a chance to practice this sport to people with dysfunctions of lower or upper limbs.

The aim of this study was to analyze motivational factors for amp soccer training. Thirty-six national team players (men) were studied. An anonymous questionnaire prepared by the author was used as a research tool. It was used to determine age, training experience, type of dysfunction, motivation to practice amp soccer, importance of sport success, emotions accompanying after physical activity, way of spending free time, assessment of physical fitness, and factors discouraging from practicing sport.

The results indicate that the most important motivations for practicing amp soccer are the emotions associated with the activity, maintaining contact with the community of people with disabilities, the desire to compete, and maintaining high physical fitness on par with improving mental fitness, well–being. Financial considerations are the least important factor.

In addition, sporting success also has a very positive effect on motivation, proving one’s worth, rewarding work during training, as well as showing oneself and others that anything is possible to achieve.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ_czasopismo_2_2021_3

Słowa kluczowe: sport, piłka nożna, amputowani.